قانون شهروندان و مدیریت شهری

1261507
کارشناس ارشد مهندسی شهرسازی وبرنامه ریزی شهری
قانون؛ شهروندان و مدیریت شهری
حاکمیت قانون در فرایند مدیریت شهری از اجزاء لازم به‌منظور استقرار حکمرانی خوب شهری است. قانون میثاق مشترک شهروندان و مدیران شهری است و تنها مبنا و چارچوب پذیرفته‌شده به‌منظور اعمال مدیریت بر شهر. لذا مدیریت شهری موظف به عمل نمودن در چارچوب قانون می‌باشد. عمل کردن خارج از چارچوب‌های قانونی، سیستم مدیریت شهری را تبدیل به یک نظام غیر شفاف و طبیعتاً غیر پاسخگو خواهد نمود و زمینه افزایش و گسترش فساد در ساختار مدیریت شهری را فراهم خواهد کرد؛ بنابراین حاکمیت قانون را می‌توان به‌عنوان شاخص مهم دیگر در ارزیابی شیوه مدیریت شهری برشمرد.
از دیگر اجزاء حکمرانی خوب شهری که می‌تواند به‌عنوان شاخص ارزیابی روش مدیریت شهری به کار آید: شایسته‌سالاری و احترام به حقوق شهروندان است. شایسته‌سالاری به معنی استفاده از نیروهای انسانی مناسب و شایسته برای مسئولیت‌ها و مدیریت‌های گوناگون در مدیریت شهری می‌باشد. اگر نیروی انسانی به کار گرفته‌شده در جایگاه‌های مختلف در مدیریت شهری از تخصص و دانش لازم برخوردار نبوده و با وظایف محوله آشنایی کامل نداشته باشند قطعاً امکان خدمات‌رسانی مناسب به شهروندان وجود نخواهد داشت و درآمدهای شهر در مسیر مناسب و مطلوبی هزینه نخواهد گردید. عدم وجود شایسته‌سالاری در گزینش نیروی انسانی، اتلاف سرمایه‌ها و منابع مدیریت شهری که شهروندان تأمین‌کننده آن هستند را موجب خواهد شد؛ بنابراین شایسته‌سالاری از اجزاء مهمی است که می‌توان و باید بر اساس آن شیوه مدیریت شهری را ارزیابی نمود.
احترام به حقوق شهروندان از دیگر اجزاء حکمرانی خوب شهری است که می‌تواند شاخص مناسبی برای ارزیابی مدیریت شهری باشد. به چه میزان مدیریت شهری در عملکرد خود، حقوق شهروندان را در اولویت قرار داده است؟ احترام به حقوق شهروندان چه میزان در تدوین و اجرای برنامه‌ها موردتوجه می‌باشد؟ همه گروه‌های اجتماعی باید در برنامه‌ها موردتوجه قرار بگیرند، در مورد حقوق شهروندی نیز این موضوع قابل تکرار و تأکید مجدد است. احترام به حقوق شهروندان، شامل احترام به حقوق زنان، کودکان، سالمندان، ناتوانان و … می‌باشد و مدیریت شهری موظف به رعایت حقوق کلیه شهروندان به‌ویژه گروه‌های فوق در برنامه‌ریزی و فعالیت‌های خود می‌باشد.

تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام

این خبر را به اشتراک بگذارید :