اعتراض کارگران شرکت پروفیل ساوه

اعتراض کارگران شرکت پروفیل ساوه

شعله خشم کارگران در مقابل درب پروفیل ساوه اعتراض پرسنل پروفیل ساوه - تجمع واعتراض کارگران شرکت پروفیل ساوه-کارگران کارخانه نورد و پروفيل صفا ساوه-اعتصاب کارگران پروفیل ساوه-اعتراض کارگران پروفیل ساوه -اعتصاب کارگران...