محمد ایمانی :هنوز یک سال نشده… تا برجام چه زاید زین پس!

محمد ایمانی :هنوز یک سال نشده… تا برجام چه زاید زین پس!

هنوز یک سال نشده ... تا برجام چه زاید زین پس! ماست_مال های غربگرا همچنان مشغول ماست_مالیزاسیون هستند. می گویند دلار 4 هزار تومان شده، چون فنر تورم انباشته ، آزاد شده و در حال تخلیه است ! آنها توضیح نمی دهند که بالاخره تورم...