علت توقیف روزنامه کیهان چیست ؟

علت توقیف روزنامه کیهان چیست ؟

آن سوی توقیف دو روزه کیهان کدام حلقه می خواست با کیهان برخورد شود؟  در حالی که توقیف روزنامه کیهان منتفی شده بود، کدام مقامات دولتی به توقیف این روزنامه علاوه بر تذکر "هیئت نظارت بر مطبوعات" اصرار داشتند؟ روز سه شنبه...