امام جمعه زرندیه  شورای زکات تکلیف سنگینی را در اشاعه فرهنگ زکات برعهده دارد

امام جمعه زرندیه شورای زکات تکلیف سنگینی را در اشاعه فرهنگ زکات برعهده دارد

امام جمعه زرندیه شورای زکات تکلیف سنگینی را در اشاعه فرهنگ زکات برعهده دارد  امام جمعه زرندیه گفت: شورای زکات تکلیف سنگینی را در ترویج و اشاعه فرهنگ زکان به عنوان یکی از مسائل مهم دینی برعهده دارد. به گزارش ایرنا،...