تحلیل جمله معروف أینَ عماررهبری /عمار که بود؟ ویژگی های عماریون در عصرامروز چیست

تحلیل جمله معروف أینَ عماررهبری /عمار که بود؟ ویژگی های عماریون در عصرامروز چیست

طرح جمله معروف أینَ عماربا چه پشتوانه‌ای بود؟ ازدیربازکه بشر بوده تشخیص مرز حق وباطل برای این انسان دوپاسخت و گاها امتحانی برای هر شخص چه خواص چه عوام بوده جمله این عمار که رهبری در سخنرانی تاریخی خود عنوان کرده اند اما...