وزارت آموزش و پرورش موظف به تهیه تقویم جدید آموزشی کشور شد

وزارت آموزش و پرورش موظف به تهیه تقویم جدید آموزشی کشور شد

وزارت آموزش و پرورش موظف به تهیه تقویم جدید آموزشی کشور شد جلسه هیات دولت با دستور ویژه بررسی اقدامات دولت در جهت کاهش آلودگی هوا و تصمیم‌گیری درباره پیشنهادهای ارایه شده از سوی کارگروه کاهش آلودگی هوای...