نقوی‌حسینی برای اولین بار فاش کرد  بازداشت «دانش‌آشتیانی» در فتنه ۸۸

نقوی‌حسینی برای اولین بار فاش کرد بازداشت «دانش‌آشتیانی» در فتنه ۸۸

نقوی‌حسینی برای اولین بار فاش کرد بازداشت «دانش‌آشتیانی» در فتنه ۸۸ نماینده مردم ورامین برای اولین بار فاش کرد که دانش‌آشتیانی تنها مدیر مدرسه‌ای بوده که در تهران از بین ۳ هزار مدیر مدرسه درباره فتنه ۸۸ بازداشت شده...