تعدیل نیرو در شهرداری ساوه

تعدیل نیرو در شهرداری ساوه

120نفر از پرسنل شهرداری ساوه اخراج شده اند تعدیل نیرو در شهرداری ساوه سر آغاز فصلی نو در کاهش بودجه این شهرداری میباشد که اولین  پیامدهای  آن متوجه پرسنل شهرداری شد و تعدادی از پرسنال شهرداری (120نفر) اخراج شداند مدتی...