رئیس قوه قضاییه:برخی از یک سو خواهان برخورد با مطبوعات هستند و از سوی دیگر ندای آزادی مطبوعات سر می دهند

رئیس قوه قضاییه:برخی از یک سو خواهان برخورد با مطبوعات هستند و از سوی دیگر ندای آزادی مطبوعات سر می دهند

رئیس قوه قضاییه:برخی از یک سو خواهان برخورد با مطبوعات هستند و از سوی دیگر ندای آزادی مطبوعات سر می دهند/نزد مقام معظم رهبری گلایه می کنند که چرا دستگاه قضا با فلان روزنامه برخورد نکرده است برخی از یک سو خواهان برخورد با...