روی چه کسی «سیاه» است؛ گور خواب ها یاکوخ نشین ها؟

روی چه کسی «سیاه» است؛ گور خواب ها یاکوخ نشین ها؟

عادت دارم شب ها آنقدر دیر بخوابم تا روزنامه هایی که سایت دارند، مطالب فردا را آپلود کنند. گزارش صفحه نخست روزنامه «شهروند» با تیتر « زندگی در گور» به قلم مریم روستایی آنقدر تلخ بود که خواب از چشمم گرفت. تمام روز هم عکس ها...