چشم به راه مسافر بودن….

چشم به راه مسافر بودن….

چشم به راه مسافر بودن.... حدود یک سال پیش بود که کل کشور داشت برای جشن گرفتن یکی از بزرگترین اعیاد مسلمانان آماده میشد تمام کوچه ها و خیابان ها بوی خوش آمدن عیدقربان را میداد سر هرکوچه یا خیابانی بنر یا بنر هایی مبنی بر خوش...