یاداشت محمد ایمانی :۶ نفر مردند یا گم شدند

یاداشت محمد ایمانی :۶ نفر مردند یا گم شدند

... ترامپ هفتمین آنهاست 6 نفر مردند یا گم شدند ... ترامپ هفتمین آنهاست اوباما رفته و ترامپ آمده است. اوباما ضربات سنگینی از ایران خورد و در عراق و سوریه تحقیر شد. حالا پس از اوباما ، این ترامپ است که لاف می زند و رجز می خواند....