۹ گلزن و ۲۲ گل خارجی در ۱۰۴ بازی لیگ برتر

۹ گلزن و ۲۲ گل خارجی در ۱۰۴ بازی لیگ برتر

...