۹ گلزن و۲۲ گل خارجی در ۱۰۴ بازی لیگ برتر

۹ گلزن و۲۲ گل خارجی در ۱۰۴ بازی لیگ برتر

...